Daan Theeuwes Centrum

Het Daan Theeuwes Centrum biedt medisch specialistische revalidatie volgens beproefde protocollen en revalidatieprogramma’s, gebaseerd op de laatste stand van wetenschap en techniek. Er zijn samenwerkingsverbanden met onder meer het Shepherd Center in Atlanta en AMC/VUmc in Amsterdam. In de wetenschappelijke adviesraad hebben hoogleraren en specialisten in onder meer neuropsychologie, neurochirurgie en neurologie zitting. Revalideren in het Daan Theeuwes Centrum wordt volledig betaald uit de basisverzekering en duurt zolang er meetbare, relevante progressie wordt geboekt. Met alle zorgverzekeraars zijn contracten gesloten.

Daan Theeuwes Centrum

Inclusiecriteria

Wij hanteren bij opname van revalidanten de volgende criteria:

  • Jongeren en Jongvolwassenen tussen de 16 en 35 jaar
  • Ernstig Niet aangeboren Hersenletsel met complexe meervoudige problematiek 
  • Voor opname voldoende bewust zijn (PALOC 8) om het programma te begrijp en te volgen
  • Medisch stabiel (geen zuurstof of trachea canule). Een terug te plaatsen botlap of pegsonde is geen belemmering
  • Actieve betrokkenheid van het systeem van de revalidant
  • Komen bij voorkeur direct uit de acute fase zodat direct intensieve revalidatie kan worden ingezet met maximaal functieherstel

Uiteraard zijn onze revalidatie artsen beschikbaar voor intercollegiaal overleg.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van acceptatie. Bij aanmelding/verwijzing ontvangen wij graag het medisch dossier en beschikbare scans.

Het intensieve revalidatietraject wordt geheel vergoed vanuit de basisverzekering. De duur van het traject wordt bepaald door de mate van relevante progressie van een revalidant. Deze varieert van enkele maanden tot anderhalf jaar.

Exclusie criteria

  • Neuro degeneratieve aandoeningen en slechte prognose
  • Strikte isolatie, contact isolatie is wel mogelijk
  • Actuele psychiatrische problematiek of agressiviteit van een zodanige ernst en/of intensiteit dat revalidatie behandeling belemmerd wordt en benodigde zorg niet gegarandeerd kan worden.
  • Actuele verslavingsproblematiek 

Belastbaarheid van revalidanten

Hoogintensieve revalidatie is essentieel omdat wij onze focus hebben op maximaal funtiehersel. Dit vraagt om intensieve therapie (gemiddeld 5 uur per dag) en soms ook om een langdurig revalidatietraject. Wij geven daarbij gelijke aandacht aan de onderste en bovenste extremiteiten.

Jongeren hebben niet voldoende aan 1,5 uur therapie per dag in een prikkelarme omgeving en een behandelplan met de nadruk op het leren leven met een beperking. Het Daan Theeuwes Centrum is primair gericht op maximaal functieherstel na traumatisch hersenletsel. Dat vraagt om een zeer intensieve revalidatie, gemiddeld 5 uur per dag.

Een revalidant heeft een multidisciplinair team en een eigen casemanager die verantwoordelijk is voor de planning en het bijstaan van de revalidant, familie en vrienden. Ook wordt er gewerkt aan intensieve nazorg; een traject van drie jaar na ontslag. Iedere 6 weken vindt er overleg plaats met het gehele team van behandelaren en revalidatie arts waarbij de vorderingen worden besproken en nieuwe doelen worden gevormd.

Een deel van de revalidanten kan moeite hebben met te veel prikkels en zijn daardoor beperkt belastbaar. Dit komt met name  voor in de startfase van het revalidatietraject. We plannen dan voldoende rustpauzes tussen de therapieën in en minder belastende therapievormen worden ingezet. De doelen worden bijgesteld en hierop worden de therapieën en therapievormen aangepast. In een later stadium kan de intensiteit verder worden verhoogd.