Het Daan Theeuwes Centrum heeft als voornaamste doelstellingen medisch specialistische revalidatie zorgverlening en wetenschappelijk onderzoek. Het waarborgen van de privacy van patiënten, medewerkers, (website)bezoekers en overige relaties, inclusief het waarborgen van vertrouwelijkheid van informatie is een fundamenteel onderdeel van de doelstellingen van het Daan Theeuwes Centrum. In dit kader zetten wij ons in om de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en het zorgvuldig verwerken van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) te waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy- en gezondheidsregelgeving.

Om u via deze website van dienst te kunnen zijn, is het soms nodig dat het Daan Theeuwes Centrum persoonsgegevens van u verwerkt (verzamelt, opslaat of anderszins verder verwerkt). Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een individu, bijvoorbeeld, uw naam en woonplaats gegevens of uw e-mailadres zijn uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG zijn wij verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens die het Daan Theeuwes Centrum via deze website verzamelt en verder verwerkt. In dit kader dragen wij er zorg voor dat het verzamelen en verder gebruik van deze persoonsgegevens zorgvuldig geschiedt, in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacyregelgeving. Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld wiens contactgegevens zijn vermeld onderaan deze online privacyverklaring. In deze online privacyverklaring informeert het Daan Theeuwes Centrum u over hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Deze online privacyverklaring geldt voor deze website.

Verzamelen persoonsgegevens

Het Daan Theeuwes Centrum verzamelt via deze website alleen persoonsgegevens indien dat nodig is om u gebruik te kunnen laten maken van deze website en van de via deze website aangeboden diensten. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen voor gebruik voor een ander doel, het centrum dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen of indien wij de persoonsgegevens nodig hebben voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen van het centrum.

Hierna geven wij de volgende voorbeelden:

 • Als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over het Daan Theeuwes Centrum, dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.
 • Als u ons een curriculum vitae (cv) toestuurt om online te solliciteren dan zullen wij gebruikmaken van de informatie die u ons verstrekt heeft om na te gaan of er voor u een geschikte vacature binnen het centrum is.

Gerechtvaardigde belangen van het Daan Theeuwes Centrum waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn:

 • voor optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening
 • om u te informeren over overige diensten van het centrum
 • ter verdediging van ons of een medewerker van het Daan Theeuwes Centrum ingeval van een klacht of een rechtsvordering.

De volgende persoonsgegevens verzamelt het Daan Theeuwes Centrum via deze website voor de hierna aangegeven doelen:

 • Naam, adres en woonplaats gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en uw toelichting. Dit om u de mogelijkheid te bieden om een afspraak met een zorgverlener te maken, om uw gegevens te wijzigen, om over overige onderwerpen een vraag te stellen, om in contact te komen met het Daan Theeuwes Centrum of om uw klachten of ervaringen te delen met het Daan Theeuwes Centrum.
 • Voornaam, achternaam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres, uw vragen en opmerkingen, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, werkervaring en de door u geüploade documenten. Dit om u de mogelijkheid te geven om te communiceren met het Daan Theeuwes Centrum over het centrum op vacatures, stages en vrijwilligersfuncties en om te participeren in de daar mee verband houdende sollicitatieprocedures of om anderszins in contact te komen met het Daan Theeuwes Centrum.
 • Naam, persoonlijke AGB code; AGB-code en adresgegevens van uw instelling, telefoonnummer, gegevens van uw patiënt. Dit voor dienstverlening aan zorgverleners.
 • Uw IP-adres. Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Om communicatie tussen uw computer of telefoon en de website van het Daan Theeuwes Centrum mogelijk te maken. IT-beveiliging, diagnostische doeleinden, om trends in het gebruik van de Daan Theeuwes Centrum website te herkennen en om performance analyses uit te voeren.

 • Alle persoonsgegevens van het voorgaande in geaggregeerde vorm (niet direct naar personen herleidbaar). Voor kwaliteitsmeting en verbetering van de website en de diensten die via de website worden aangeboden.

 • Alle persoonsgegevens van het voorgaande. Voor het voldoen aan wettelijke plichten Voor gerechtvaardigde belangen van het Daan Theeuwes Centrum: afhandeling, klachten en (recht)vorderingen).

 • Rechtmatige grondslag: in beginsel verzamelt en verwerkt het Daan Theeuwes Centrum via deze website uw persoonsgegevens alleen: indien u vrijwillig daarmee instemt, doordat u de website bezoekt en/of via de website gebruik maakt van diensten van het centrum;indien de wet het Daan Theeuwes Centrum daartoe verplicht; of ter behartiging van gerechtvaardigde belangen van het Daan Theeuwes Centrum.

Indien u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens langer verwerken, kunt u uw toestemming intrekken. Het Daan Theeuwes Centrum zal dan stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij de wet of een gerechtvaardigd belang van het centrum of een derde dat verbiedt. Indien het Daan Theeuwes Centrum op uw verzoek stopt met het verwerken van uw persoonsgegevens, kan dat tot gevolg hebben dat u niet langer van deze website en de daaraan verbonden diensten gebruik kunt maken.

Bewaartermijnen

Het Daan Theeuwes Centrum bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, tenzij langer bewaren nodig is om te voldoen aan een wettelijke plicht of het behartigen van een gerechtvaardigd belang van het centrum. Persoonsgegevens die u in het kader van een sollicitatie aan het Daan Theeuwes Centrum heeft verstrekt, worden tot 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u hebt ingestemd met het langer bewaren daarvan.

Bijzondere persoonsgegevens

In beginsel verzamelt het Daan Theeuwes Centrum geen bijzondere persoonsgegevens via de website. Bijzondere persoonsgegevens betreffen onder meer persoonsgegevens aangaande ras, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid, biometrische gegevens en genetische gegevens.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegeven die wij verzamelen via deze website:

 • Inzage: u kunt het Daan Theeuwes Centrum vragen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen;
 • Correctie: indien persoonsgegevens die het Daan Theeuwes Centrum van u verwerkt niet correct zijn, kunt u ons vragen om deze te corrigeren;
 • Wissen: indien u niet meer akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door het Daan Theeuwes Centrum of indien u van mening bent dat verwerking van uw persoonsgegevens door ons niet langer nodig is voor het doel waarvoor u die aan het Daan Theeuwes Centrum heeft verstrekt, of onrechtmatig worden verwerkt, kunt u ons vragen om de betreffende persoonsgegevens te wissen;
 • Beperking: indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u het Daan Theeuwes Centrum verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan;
 • Bezwaar: indien u twijfelt of uw gegevens rechtmatig worden verwerkt door het Daan Theeuwes Centrum kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Dataportabiliteit: indien u aan het Daan Theeuwes Centrum persoonsgegevens heeft verstrekt en het centrum deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u te beschikbaar te stellen.

Voor het uitoefenen van de bovengenoemde rechten kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij het Daan Theeuwes Centrum via privacy@daantheeuwescentrum.nl.  Het Daan Theeuwes Centrum zal binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn uw verzoek afhandelen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, indien en voor zover u in het betreffend geval daarop recht heeft.

Delen en doorgeven van uw Persoonsgegevens

Het Daan Theeuwes Centrum draagt er zorg voor dat verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden of verlening van toegang tot uw persoonsgegevens aan derden niet geschiedt zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij:dat nodig is voor de verlening van een dienst die u afneemt van het Daan Theeuwes Centrum;dat nodig is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van het Daan Theeuwes Centrum, in welk geval u daarover vooraf in kennis wordt gesteld;de wet het Daan Theeuwes Centrum daartoe verplicht;het een leverancier van het Daan Theeuwes Centrum betreft en uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk in het kader van de ondersteunende diensten die de betreffende leverancier aan ons verleent.

In dit laatste geval draagt ons centrum er zorg voor dat zij een verwerkersovereenkomst sluit met de betreffende leverancier om te waarborgen dat de leverancier ten aanzien van uw persoonsgegevens hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat wordt aangehouden door het Daan Theeuwes Centrum. Indien in het kader van gebruik van deze website door u dan wel verlening van diensten aan u via deze website doorgifte van persoonsgegevens naar partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt – die geen passende bescherming bieden inzake de verwerking van uw persoonsgegevens – zal het Daan Theeuwes Centrum dat de nodige maatregelen nemen, zodat uw persoonsgegevens conform de eisen van de Europese privacyregelgeving worden verwerkt.

Vertrouwelijkheid en beveiliging

Het Daan Theeuwes Centrum heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van het Daan Theeuwes Centrum, kunnen wij bescherming tegen alle bedreigingen niet  garanderen. Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens het Daan Theeuwes Centrum betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

Cookies

Links naar andere websites

Wees u zich ervan bewust dat de Daan Theeuwes Centrum website kunnen doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door andere entiteiten die niet worden beheerst door deze online privacyverklaring, maar door andere privacyverklaringen die een andere inhoud kunnen hebben. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen, voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Geldige versie

Het Daan Theeuwes Centrum kan deze privacyverklaring aanpassen indien zij dat nodig acht. Op onze website is altijd de laatste versie van de online privacyverklaring van het Daan Theeuwes Centrum gepubliceerd. Wij raden u aan om onze website geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen, klachten, opmerkingen en bezwaar

Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit aan ons kenbaar maken bij de Functionaris Gegevensbescherming van het Daan Theeuwes Centrum, mevrouw Sadhana Ramcharan, die bereikbaar is via privacy@daantheeuwescentrum.nl. Wij zullen ons inzetten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Verder informeren wij u hierbij dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat het Daan Theeuwes Centrum uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving verwerkt.